[WikiALS-l] Newsletter 02/2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 02/2017

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Siiger vum 6. Alemannische Schrybwettbewärb sin d Artikel Sutselvisch, Rheinisches Wörterbuch un s Projäkt Schwyzer Bezirk.

D Artikel iber s Frybùrger Patois un iber s Sutselvisch sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel iber dr Hartmann von Aue, dr Max Josef Metzger, dr Scheebuach, dr Noodlebärg, s Vorarlbergisch un s Rhynisch Werterbuech un d Operette sin as «läsig» uuszaichnet wore.

D Blueme vum Monet hän im Jänner dr Benriac vu dr Rätoromanische Wikipedia un im Februar dr Koiravva vu dr Wepsische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l