[WikiALS-l] Newsletter 02/2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 02/2019

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

S git jetz e WikiProjäkt zue Artikel us dr Biology.

Di monetlig Aktualisierig vu Wikistats vum Erik Zachte wird ändgiltig yygstellt, Noofolger sin d Wikimedia Statistics v2.

Vum 12. bis zum 14. April findet z Frankfurt di 7. AdminConvention statt.

Am Pfingschtwuchenänd drifft si s Wikiprojäkt:Alpenforum z Liechteschtaa.

D Blueme vum Monet het im Februar dr Võrok vu dr Võro-Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l