[WikiALS-l] Newsletter 03/2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 03/2017

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel iber Samnaun un s Français régional sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel iber Rothwiil, Stüelinge un s Siidwalserisch sin as «läsig» uuszaichnet wore.

Am 12. Merz git s z Stuegert e Winterdräffe vu dr Alemannische Wikipedia.

Uf em Stammtisch lauft en Abstimmig zue Lesche vu Dateie.

D Blueme vum Monet het im Merz dr Guliolopez vu dr Irisch-Gälische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l