[WikiALS-l] Newsletter 03/2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 03/2019

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel iber dr Johann Peter Hebel, d Florence Guggenheim-Grünberg, d Gmai Fiderisch un s Zürcher Quartier Ängi sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel iber d Sidwalserdialäkt Laindertitzschu un Remalljertitschu sin as läsig uuszaichnet wore.

D Blueme vum Monet het im Merz dr T8 Expresso vu dr Hawaiianische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l