[WikiALS-l] Newsletter 03/2020

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 03/2020

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?
* https://als.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Houptsyte

Mit em Artikel iber d Röllelibutze vum Arkelin simmer im Februar uf 27.000 Artikel chuu.
* https://als.wikipedia.org/wiki/Röllelibutzen

D Blueme vum Monet het im Merz dr Сергей Иванов vu dr Oscht-Mari Wikipedia iberchuu.
* https://als.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Blueme_vum_Monet
* https://mhr.wikipedia.org/wiki/Пайдаланыше:Сергей_Иванов

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l