[WikiALS-l] Newsletter 04/2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 04/2016

Holder

Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel iber di Änglisch Sproch, dr Carl Maria von Weber un dr Hans Martin Sutermeister sin as «läsig» uuszaichnet wore.

In dr Alemannische Wikipedia het s jetz Artikel zue allne dytsche Bundesbresidänte un Bundeschanzler.

S OLCA un Wikimédia France mache am 20. April z Stroßburi ne „Journée contributive en alsacien et francique“

D WikiCon 2016 findet vum 16. bis 18 Septämber z Kornweschte statt.

D Blueme vom Monet het im Merz di Arpitanisch Wikipedia iberchuu fir s 10-jehrig Jubileum. Im April het d Yupik vu dr Nordsamische Wikipedia d Blueme iberchuu.

Au di Nedersaksisch un di Piemontesisch Wikipedia sin im Merz 10 Johr alt wore. Mir grateliere!

Mir grateliere au dr Kaschubische Wikipedia zum 5000. Artikel.

Mit eme schene Grueß vu dr Alemannische Wikipedia

Holder


_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l