[WikiALS-l] Newsletter 04/2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 04/2018

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

S git jetz WikiProjäkt zue Artikel iber Fraue, iber Mathamatik, Physik un Chemy:

Dr Artikel iber di neigriechischi Dialäkt isch as «läsig» uuszaichnet wore.

D MireilleLibmann isch mit eme Friehjohrsschwälmele uuszaichnet wore

D National Library of Wales un Wikimedia UK veraastalte am 5. un 6. Juli di zwoot «The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference». Dert goot s um «Celtic & Indigenous Languages» in dr Wikipedia.

D Blueme vum Monet het im April dr P. S. F. Freitas vu dr Guaraní Wikipedia iberchuu.


Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia
Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l