[WikiALS-l] Newsletter 04/2020

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 04/2020

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Au di Alemannisch Wikipedia informiert iber di aktuäll Coronavirus-Pandemy

Mir hän jetz e Portal iber Friburg im Brisgau.

D Blueme vum Monet het im April dr Thumani Mabwe vu dr Shona Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Newsletter 04/2020

Roland Burkhart
Leäber Holder,
vor e baar Mooned hed mi ebber aagschriebe, dass er uff d'Alemannisch Wikipedia iiber mich e Tegscht gmacht hädd. Nu joo, er hedd en aü in de Aaahang gmacht un gfroggt, ob i iiverschdande sej. Was firre Mirraggl, habb i dänggt: He, dess isch jetz doch nädd, wass dää do schribbd un alles uff Alemannisch. Allerdings, i habb dernoo scho gmergt: dess isch nidd Kaiserschdeälerisch! Wu kunnt dää Genosse dänn häär? Ja, 's Margreeflerisch habb i dernoo scho rüssgheert, bzw. gläääse.Un was dä alles gwißt hedd! Uff Alemannisch hedd sich des eweng , joo, i möeß es zöegää, "Wiiichdiger aagheert.Ich bin nur iiber Eins zeäschd froh gsi. Dess kann nid vum Harald Nooth vu Rooodwwill(Kaiserschdöel) si. Dä habbi nämmlig sitt Johhhre gfrässe. Zeeerschd hedder sich in den Niinziger Joohr bi de "Badische-elsääßische Birgerinitiative" gege 's AKW Wyhl iiigschliiimt un schleäßlig de Filbinger, dä Altnazi un "AKW"-Fanatigger) v'rteidigt. Un jetzt? Dass dä hiddzedaag bi dr AFD isch, isch polidisch e Verirrung un mänschlig e Schand. (Dä Harrald hedd, glaüb i, mit dr Alemannisch Wikipedia aagfange, schdimmt's? Wägge dämm habb i mid däääre Sach zeerschd "gfrämdelet"!)
We kammer nur fir d'Aanerkännung un fir Reschbäggd fir de Dialäggt si (Achtung von Minderheiten etc.)!) und glichziddig so dängge un schwätze we deä Rassischte (Höcke, Gauland, Weidel etc.. Do bi ich eweng "indernationaler" druff.)
Jetz ebbis anders. Vor e baar Dääg habb i mool wieder de "Buki"-Sidde aaglöägt un e baaar Sache ergänzt un verbesseret. Küüüm löäg ich äm negggschde Daag wiieder druff, sin mini Kaiserschdeähler Ergänzunge uff Marggreflerisch" korrigeert woore. Dess hedd mi eweng gfuxd!
Aber, was i noch hab saage welle: Dä Namme "Buki" iach sidder Schöelzidde mi Schbitznamme gsi. Un wu's in "Wyhl" anne 75 aagfange hedd, habb i mi als Schdüdänt kurz voorem Exsaame nid droit, under d' Leädertäggschd mi rääächde Namme z'setze.Dängg nur, dess isch damals de Zidd vum "Radikale-Erlaß" in Baade-Wirddebärg gsi. D'regeeerung hedd derde einigi vu uns Demonschdrande hooochgehloo, wu z.Bejschbiel Leehr' hänn wääre welle.!
So, jetzt isch gnöe gschwäddzt un gschriebe. Mäld Di doch emool perseenlig. I wodd Di gääärn känne leehre.
Buki /Roland Burkhart
79183 Waldkirch
Schillerschdroooß 6
Dellifoon 07681 - 49 22 90

Holder <[hidden email]> hat am 26. April 2020 um 06:27 geschrieben:

Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Au di Alemannisch Wikipedia informiert iber di aktuäll Coronavirus-Pandemy

Mir hän jetz e Portal iber Friburg im Brisgau.

D Blueme vum Monet het im April dr Thumani Mabwe vu dr Shona Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder
_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l

 
_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l