[WikiALS-l] Newsletter 06/2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 06/2017

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Dr Artikel iber Alemannischi Grammatke isch as «läsig» uuszaichnet wore.

D Universitet Edinburgh un Wikimedia UK veraastalte am 6. Juli d Kumferänz «The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference». Dert goot s um «Celtic & Indigenous Languages» in dr Wikipedia. S Programm isch jetz online un mer cha si aamälde.

D Blueme vum Monet het im Juni s Sprochkommitee vu dr Wikimedia Foundation iberchuu.


Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l