[WikiALS-l] Newsletter 06/2017

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 06/2017

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel Jakob Joseph Matthys un Jaun sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel Eberler, Fidelio, Franz Josef Schild, Stüelinger Bahnhof un Yyfierig vu dr Reformation z Basel sin as «läsig» uuszaichnet wore.

Mit em Artikel iber d Biermösl Blosn simmer im Juni uf 23 000 Artikel chuu.

Mir hän driber abgstimmt, eb dr IntertnetArchiveBot zuegloo wird.

Mir grateliere dr Nordfrisische Wikipedia zum 5000. Artikel.

D Blueme vum Monet het im Juli dr GatoSelvadego vu dr Venetische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder


_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Newsletter 06/2017

Holder
P.S.: Isch natyrli dr Newsletter 07/2017 gsii, nit 06.
Eich allne scheni Summerferine!

Holder

Am 12. Juli 2017 um 21:33 schrieb Holder <[hidden email]>:
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel Jakob Joseph Matthys un Jaun sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel Eberler, Fidelio, Franz Josef Schild, Stüelinger Bahnhof un Yyfierig vu dr Reformation z Basel sin as «läsig» uuszaichnet wore.

Mit em Artikel iber d Biermösl Blosn simmer im Juni uf 23 000 Artikel chuu.

Mir hän driber abgstimmt, eb dr IntertnetArchiveBot zuegloo wird.

Mir grateliere dr Nordfrisische Wikipedia zum 5000. Artikel.

D Blueme vum Monet het im Juli dr GatoSelvadego vu dr Venetische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l