[WikiALS-l] Newsletter 07/2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 07/2018

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Mir hän e nei Projäkt: d Fabel vum Nordwind un dr Sunne in verschideni Dialäkt ibersetze.

Di neischt Uusgab vu „Alemannisch dunkt üs guet“, em Heftli vu dr Muettersproch-Gsellschaft, het s Schwärpunktthema „Alemannischi Wikipedia“.

D Blueme vum Monet het im Juli dr AlimanRuna vu dr Quechua-Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l