[WikiALS-l] Newsletter 09/2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 09/2016

Holder

Sali mitenander

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

D Artikel iber d Burgermaischter vo Basel, Moritat un Bänkelsang un dr Jakob Hunziker sin as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore, d Artikel iber dr Meinrad Lienert un d Gliderig vum alemannische Sprochruum as «läsig».

Mir hän jetz e Portal rund um d Theme Natur un Umwält un e Portal rund ums Schwobaland.

Im Aaschluss an d WikiCon git s am 18 Septämber e Summerdräffe vu dr Alemannische Wikipedia.

Am 24. Septämber wird mit em technik.cafe z Lörrach e lokale Wikipedia-Stitzpunkt yygweit.

D Blueme vom Monet het im Septämber Lucyin vu dr Wallonische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia,

Holder


_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l