[WikiALS-l] Newsletter 11/2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 11/2019

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Thema vum nyynte Schrybwettbewärb isch „Liachtaschtaa“. Vum 1. Oktober bis zum 30. Novämber cha mer Artikel nominiere.

Mir hän jetz e Portal iber Liachtaschtaa.

Dr Artikel iber dr Louis Gauchat isch as «bsundersch glunge» uuszaichnet wore.

D Artikel iber dr Pio Scilligo un iber Züri sin as läsig uuszaichnet wore.

D Blueme vum Monet het im Oktober dr Gilles2014 vu dr Haitianische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l