[WikiALS-l] Newsletter 12/2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 12/2015

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Ändi Novämber isch dr André Nissle gstorbe, wu bekannt gsi isch fir sy elsässisch Werterbuech un e Grammatik. Zwische Mai 2009 un Mai 2010 het er au in dr Alemannische Wikipedia mitgschribe. Ruei in Fride, André!

Bim 5. Schrybwettbewerb vu dr Alemannische Wikipedia sin zeh Artikel un drei Portal nominiert wore. Bis Mitti Jänner 2016 lauft jetz d Abstimmig.

Im Heftli vu dr Muetersproch-Gsellschaft («Alemannisch dunkt üs guet», 2/2015) git s e churze Bericht iber s Spotjohrsdräffe vu dr Alemannische Wikipedia z Äisele.

Die Obersorbisch Wikipedia het 10.000 Artikel. Mir grateliere!

D Bluem vom Monet het im Dezämber dr Robby vu dr Luxemburgische Wikipedia iberchuu fir sy 10-jehrig Wikipedia-Jubileum.

Mit eme schene Grueß vu dr Alemannische Wikipedia

Holder_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l