[WikiALS-l] Stammtisch Lörrach/Basel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Stammtisch Lörrach/Basel

Holder
Sali mitenand

Di negschte Wikipedia-Stammdisch-Termin us dr Region:

Löörech: 10. Novämber im technic.cafe:
*https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lörrach

Stuegert: 11. Novämber in dr Stadtbibliothek
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stuttgart

Fryburg: 14. Novämber in dr Trattoria im Primo Market
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Freiburg_im_Breisgau

Augschburg: 20. Novämber im Café Dichtl
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Augsburg

Ulm: 22. Novämber im Verschwörhaus
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ulm/Neu-Ulm

Züri: 26. Novämber z Windisch:
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zürich

Bodesee: 7. Dezämber z Doarobiro
* https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bodensee


LG, Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l