Wikigranty 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikigranty 2016

Tomasz Skibiński
Cześć

Stowarzyszenie Wikimedia Polska również w 2016 roku kontynuuje program
Wikigrantów <https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty>, w ramach którego
wikimedianie (nie tylko członkowie stowarzyszenia) mogą ubiegać się o
dofinansowanie (do 1500 zł) działań mających na celu poprawę jakości lub
dodanie nowych treści w projektach Wikimedia. Może to polegać w
szczególności na pokryciu kosztów podróży, zakupie biletów do muzeum lub na
wydarzenie kulturalne, opłaceniu kosztów kopiowania (kserowania,
skanowania) materiałów archiwalnych, nabyciu wartościowych pozycji
bibliograficznych, uzyskaniu dostępu do elektronicznych baz danych.
Przykłady projektów, na rzecz których przyznano dofinansowanie, znajdują
się w archiwum Wikigrantów
<https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/archiwum>. Skorzystanie z
programu jej łatwe i przyjemne
<https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/regulamin>, a refundacja kosztów
odbywa się na bieżąco. Zachęcam do zapoznania się z programem, a następnie
do składania nowych wniosków. Ewentualnej pomocy czy wyjaśnień udzielą w
miarę potrzeby członkowie Komisji Wikigrantów
<https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/komisja>, w tym niżej podpisany
jej przewodniczący.

Zapraszamy :)

Tomasz Skibiński (Elfhelm)
Przewodniczący Komisji Wikigrantów
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l