Wikigranty w 2019 roku

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikigranty w 2019 roku

Wojciech Pędzich-2
Jeśli to właśnie *TY *chcesz wziąć udział w pracach komisji Wikigrantów
i współdecydować o przyznawanych w ramach systemu mikrograntów
Stowarzyszenia Wikimedia Polska dofinansowaniach na zakup źródeł,
uczestnictwie w wydarzeniach i innych projektach Społeczności, czekam na
Twoje zgłoszenie do 17 grudnia 2018 pod adresem
[hidden email].


W.

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l