Wikikurs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikikurs

John at Darkstar
Da har jeg noen navn på blokka, noen har sagt ja og andre dyttes iherdig
for å få de til å si ja. Så langt var det enklest å finne noen til å
snakke om nettsamfunnet Wikipedia, selv om ikke alle har sagt ja. Jeg
har et par på blokka til å snakke om lisensproblematikk, men har ikke
fått noe entydig svar fra de. Det bør også være noen som snakker litt om
grunnleggende ting.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikikurs

John

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l