Wikimania 2006

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimania 2006

Habj-2
Min redogörelse för wikimania 2006 är väl inte helt färdig, men nåt i den
här stilen lär det bli.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Habj/Wikimania_2006

/habj