Wikimedia Sverige tillsätter teknikpo?==?iso-8859-1?Q?olsutskott

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Sverige tillsätter teknikpo?==?iso-8859-1?Q?olsutskott

Jan Ainali
Wikimedia Sverige har som en del i verksamhetsplanen för 2012 ett
projekt som syftar till att skapa en rutin för att hjälpa gemenskapen
att få tillgång till utrustning såsom (men inte nödvändigtvis begränsat
till) inscanning, foto- och videoutrustning genom att skapa en
välutrustad teknikpool eller låna särskild teknik.

Syftet är att stödja de olika Wikimediaprojekten. För att göra detta på
bästa sätt, och sprida arbetet på flera engagerade användare, har
styrelsen beslutat att tillsätta ett utskott, som skall ta fram förslag
till och besluta om inköp inom projektets budget.

Är du intresserad av att påverka vilken teknisk utrustning som skall
ingå i teknikpoolen och deltaga i detta utskott? Anmäl
på http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Teknologikommitt%C3%A9/Intressea
nm%C3%A4lan

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>