Wikimedia Vakfı'nın erişim engeliyle ilgili açıklaması

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Vakfı'nın erişim engeliyle ilgili açıklaması

Vito Genovese
Wikimedia Vakfı'nın açıklamasının Türkçe sürümünü aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://blog.wikimedia.org/tr/2017/04/30/wikimedia-vakfi-turk-makamlarindan-vikipedi-erisimini-yeniden-saglamasini-talep-ediyor/

_______________________________________________
Wikitr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikitr-l