[Wikimediasr-l] (no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] (no subject)

Bojan Kalkan
Poštovani!

Kao urednici Vikipedije na srpskom jeziku (http://sr.wikipedia.org),
angažovali smo se u izradi ove slobodne enciklopedije. U ovu svima
dostupnu enciklopediju želimo da uvrstimo i materijal sa vašeg sajta.

Vaš materijal bi bio korišc'en pod uslovima GNU-ove Licence za slobodnu
dokumentaciju (na engleskom GNU Free Documentation Licence, skrac'eno
GNU FDL,
http://sr.wikipedia.org/wiki/Project:GNU_Free_Documentation_License).
Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, promeni i
objavi tekst i slike uz navo?enja izvora/autora i obezbe?ivanja
elektronske verzije teksta licence.

Tako?e vas pozivamo da slobodno koristite tekstove iz našeg fonda
c(lanaka koji stalno raste i dopunjava se.

Ukoliko nam dozvolite korišc'enje vašeg materijala, vaš sajt c'e na
našim stranicama biti naveden kao izvor. To c'e vašem sajtu svakako
povec'ati rejting jer je Vikipedija jedan od 100 najposec'enijih
Internet sajtova (i jedan od onih sa najdinamic(nijim rastom), dok su
njeni c(lanci c(esto me?u prvim pogocima na pretraživac(ima.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l