Wikipedia in Schools/Faculty, Educational Program

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikipedia in Schools/Faculty, Educational Program

Dimce Grozdanoski
На ЦИЕ конференцијата во Белград, Викимедија Србија презентираше за
нивните активности во поглед на Википедија во училиштата. Ова беше една
од поинтересните сесии на конференцијата.

Би сакал да посочам за оние кои не се во тек дека Викимедија Србија има
добиено и грант [1] од фондацијата во висина од 1250 евра. Со оглед на
тоа што и Викимедија Македонија има слични активности по факултетите
дали сметате дека и ние би можеле да аплицираме за грант за оваа намена?
Има ли некој заинтересиран кој би сакал да се вклучи на некој начин во
овие активности?


[1]
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_RS/Wikipedia_in_Schools_2012-2013

Димче

_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l