linie umocnien

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

linie umocnien

Gemma-8
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:LinieUmocnień

Popełniłem jak wyżej, ale potem pomyślałem, czy dacie żyć. Więc nie wiem czy
dalej rozwijać. :-)))

Uzasadnienie: kategorie wszystkiego nie pokazują, a tu są daty i można
jeszcze podzielić na kraje (wtedy bym się zastanowil czy niektóe linie są
niemieckie czy włoskie)

Beno/GEMMA

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l