(uten tittel)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(uten tittel)

Terje Hotvedt
Hei!
Jeg kan ikke se hvordan det hjelper den globale verden i og kjøpe seg fri fra forurensing co2.

Utdrag VG 19.04.07

" I tillegg sa Stoltenberg at Norge skal ta ansvar for å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp innen 2050. Det vil si at Norge skal kjøpe klimakvoter tilsvarende hele klimagassutslippet, og gjøre nasjonen klimanøytral."

I denne talen kan jeg ikke se om den har noe for seg i det hele tatt, isbreene fortsetter å smelte og denne verden forandrer seg, den stopper ikke om Jens kjøper aldri så mange lands klima kvoter.
Unnskyld vet politikkere hva de snakker om, hva de snakker om da det gjelder klimagasser, før diskuterte vi hvordan freon fra kjøleskaper osv. skadet atmosfæren.

Vennlig hilsen
Terje Hotvedt
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l