www.e-society.org.mk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

www.e-society.org.mk

Novica Nakov
Википедијанци,

Ептен доцна ве известувам (и јас дознав пред 2 саати додуше), но како
што вели предметот на поракава има една конференција на која има
простор за наше и можеби и ваше учество.

Вечер во 20h Слободен софтвер Македонија на irc ќе држи состанок на
темата, па ако сакате - повелете. Објавата е на оссм-мемберс и можеби
Милош веќе ја видел. :)

Тоа.

--
Новица
_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l